Hjem   Nyheter   Om Helsesamarbeid.no   Om selskapet

Fordeler brukeren   Fordeler firma/organisasjon   Vanlige spørsmål

Betingelser for leie av samarbeidsrom og andre webtjenester

Ved leie av samarbeidsrom eller annen bruk av samarbeidsplattform inngår
Helsesamarbeid AS og Kjøper en avtale hvor følgende vilkår gjelder:

§1 Avtalens Parter og Omfang

1.1 Avtalen er inngått mellom Helsesamarbeid AS og Kjøper.

1.2 Avtalen omfatter de Produkter som er bestilt av Kjøperen, samt alle etterfølgende tilleggsbestillinger som Kjøperen har foretatt (jfr. §12).

§2 Avtalens Varighet og Oppsigelse

2.1 Avtalen er gyldig fra Avtalestart og i Bindingsperioden og deretter inntil den sies opp av en av partene.

2.2 Avtalen fornyes automatisk for en ny Bindingsperiode etter utløpet av den gjeldende Bindingsperiode. Standard Bindingsperiode er 12 måneder, dato til dato.

2.3 Avtalen kan ikke heves av Kjøperen i Bindingsperioden.

2.4 Avtalen kan skriftlig sies opp av partene med virkning fra og med neste Bindingsperiode, med skriftlig varsel senest 1 måned før utløpet av eksisterende Bindingsperiode.

2.5 Virkning av oppsigelse er at Kjøper med brukere ikke lenger har tilgang de leverte produkter.

§3 Pris og betalingsbetingelser

3.1 Helsesamarbeids standard pris- og rabattbetingelser gjelder for alle produkter som er bestilt, med mindre annet fremgår. Alle priser er oppgitt eks. mva, som kommer i tillegg.

3.2 Helsesamarbeid forbeholder seg retten til å regulere sine standard pris- og rabattbetingelser. Kjøpers kontaktperson skal varsles per e-post ved enhver endring. Nye priser kan først gjøres gjeldende i neste Bindingsperiode.

3.3 Betaling skjer forskuddsvis for hver hele Bindingsperiode. Kjøper får tilgang til produktene så snart betaling er registrert.

3.4 Antall kredittdager er 10 fra fakturadato. Etter forfall beregnes 2% månedlig rente.

3.5 Helsesamarbeid har salgspant i de leverte produkter og dokumentasjon inntil full betaling skjer.

§4 Kjøperens bruksrett

4.1 Når betaling har skjedd jfr. §3 erverver Kjøper en bruksrett til de produkter som omfattes av avtalen.

§5 Betingelser for Drift

5.1 Kjøpere er selv ansvarlig for egen Internettilknytning og kapasitet på transmisjonslinjene som benyttes frem til Helsesamarbeids servere.

5.2 Helsesamarbeid kan drifte sine servere hos ekstern underleverandør. Helsesamarbeid står selv fritt i valg av slik underleverandør.

5.3 Helsesamarbeid kan ikke lastes for driftsavbrudd som ligger utenfor Helsesamarbeids kontroll. Dette kan være brudd på transmisjons-/telelinjer, feil hos Internettleverandør, strømbrudd, naturkatastrofer, brann og vannlekkasjer, eller andre ytre forhold.

5.4 Helsesamarbeid forbeholder seg retten til, ved sjeldne tilfeller å ta ned sine serverene for vedlikehold og oppgradering av programvare. Dette vil naturligvis foregå til tider hvor det statistisk sett er liten trafikk på nettet.

5.5 Helsesamarbeid forplikter seg til å gi Kjøper melding innen rimelig tid dersom Helsesamarbeid blir informert av sin underleverandør om at brudd vil oppstå.

5.6 Helsesamarbeid er ansvarlig for at det blir tatt sikkerhetskopi på Helsesamarbeids server, av alle data, en gang i døgnet, og at denne oppbevares forsvarlig.

5.7 I forbindelse med support og/eller feilsøking har Helsesamarbeids personell tillatelse til å gå inn i Kjøpers samarbeidsrom.

§6 Brukerstøtte og opplæring

6.1 Kjøper er ansvarlig for direkte support til sine brukere (1. linjesupport). Kjøpers definerte romeiere har adgang til Helsesamarbeids supporttjeneste (2. linjesupport) på hverdager mellom 9 og 15. Support til romeiere er inkludert i prisen for drift.

6.2 Opplæring og support mot andre brukere enn romeiere hos Kjøper skjer til de til enhver tid gjeldende priser for slike tjenester.

§7 Ansvar

7.1 Helsesamarbeid fraskriver seg ethvert ansvar for mulig skade ved tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved Helsesamarbeids samarbeidsplattform, dersom det ikke kan påvises at Helsesamarbeid har vist grov uaktsomhet. Helsesamarbeids ansvar gjelder bare for dokumenterte økonomiske tap som er adekvate og påregnelige tap etter prinsipper om erstatning i avtaleforhold og som skyldes forhold som ikke ligger utenfor Helsesamarbeids kontroll.

7.2 Ansvaret vil under enhver omstendighet være begrenset oppad til prisen som er betalt for inneværende Bindingsperiode.

7.3 Helsesamarbeid er ikke ansvarlig for indirekte tap og tap av data. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til Kjøpers tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, ansvarstap og krav fra tredjepart.

7.4 Kjøper forplikter seg til å holde Helsesamarbeid skadesløs for ethvert krav som bruker eller annen tredjepart måtte rette mot Kjøper/Helsesamarbeid som følge av tjenestene eller produktets informasjon og innhold.

7.5 Helsesamarbeid er ikke ansvarlig for mulig skade ved tap som måtte bli forvoldt av tredjepart eller sluttbruker av Helsesamarbeids samarbeidsplattform som følge av hacking eller spredning av virus.

7.6 Kjøper er ansvarlig for håndtering av informasjon på de samarbeidsrom som kjøper har kjøpt, herunder å påse at riktige brukere har tilgang og riktig tilgangsrettighet til samarbeidsrom.

§8 Taushetsplikt

8.1 Helsesamarbeid og alle som på Helsesamarbeids vegne får kjennskap til opplysninger om Kjøper og Kjøpers virksomhet, hans forbindelser og hans datamateriale for øvrig som er merket som konfidensiell informasjon, plikter å ikke overlevere slik informasjon til utenforstående uten samtykke fra Kjøper. Kjøper skal bevare taushet om opplysninger som overgis fra Helsesamarbeid som Kjøperen forstår eller burde forstå er konfidensiell informasjon.

8.2 Helsesamarbeid kan oppgi Kjøper som referanse.

§9 Reklamasjon

9.1 Den part som vil påberope seg mislighold må reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold fra det tidspunkt parten fikk kjennskap til forholdet.

9.2 Kjøper plikter å undersøke produkter snarest og senest 15 dager etter leveranse.

9.3 Dersom Kjøper ikke har reklamert innen 30 dager kan Kjøper ikke senere gjøre feil eller mangler gjeldende.

9.4 Ved betalingsmislighold kan Helsesamarbeid velge å stoppe enhver løpende ytelse til Kjøperen inntil betaling finner sted.

§10 Tvister

10.1 Tvister om virkning, innhold eller gjennomføring av denne avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved voldgift etter tvistemålsloven kap. 32.

10.2 Denne avtale er regulert av norsk lov.

§11 Force majeure

11.1 Skulle oppfyllelsen av avtalen bli vanskeliggjort ved en ekstraordinær situasjon som etter alminnelige norske rettsprinsipper er å anse som force majeure ligger utenfor partenes kontroll, foreligger ikke mislighold av avtalen så lenge den ekstraordinære situasjonen varer.

§12 Endringer til avtalen

12.1 Tillegg til avtalen skal skje skriftlig fra Kjøpers kontaktperson eller romeier.

12.2 Tilleggsbestillinger via e-post anses som tilstrekkelig, og bindende, dokumentasjon i dette tilfelle.

12.3 Alle tilleggsbestillinger vil bli behandlet som en del av denne avtalen.

12.4 Alle tilleggsbestillinger gjøres gjeldende umiddelbart, og inngår deretter som en del i denne avtalen. Ekstra kostnader for gjeldende Bindingsperiode blir beregnet og fakturert Kjøper fra første dag i den etterfølgende måned da bestillingen ble foretatt.

§13 Annet

13.1 Helsesamarbeids samarbeidsplattform er ikke klargjort for håndtering av pasientsensitive data.

13.2 Kun Helsesamarbeid vil ha rettigheter for systemadministrasjon. For å ivareta denne rollen vil Helsesamarbeid fra tid til annen sende e-post eller på annen måte informere brukere om forhold knyttet til bruk av Helsesamarbeids samarbeidsplattform.

Registrering
som bruker

Bestilling eller
forespørsel

Kontakt oss

Copyright 2004 Helsesamarbeid AS

Betingelser for bruk